Giới thiệu về chương trình học

Kỹ thuật chế tạo huyết tương giàu tiểu cầu PRP

✓ Huyết học cơ bản và vai trò của PRP
✓ Ứng dụng và tiềm năng của PRP
✓ Kỹ thuật tách chiết PRP từ máu ngoại vi

Kỹ thuật chế tạo fibrin giàu tiểu cầu PRF

✓ Huyết học cơ bản và vai trò của PRF
✓ Ứng dụng và tiềm năng của PRF
✓ Kỹ thuật tách chiết PRF từ máu ngoại vi

Kỹ thuật chế tạo huyết tương và fibrin giàu tiểu cầu PRP-F

✓ Huyết học cơ bản và vai trò của PRP và PRF
✓ Ứng dụng và tiềm năng của PRP và PRF
✓ Kỹ thuật tách chiết PRP và PRF từ máu ngoại vi