RGML PRP Kit Premium

✓ Dùng cho 25 mL máu ngoại vi
✓ Li tâm đẳng tỉ trọng sử dụng gel phân tách
✓ Sản phẩm thuộc loại LP-PRP (PRP nghèo bạch cầu)
✓ Hiệu suất thu hồi tiểu cầu: > 70%
✓ Loại bỏ > 99,5% hồng cầu
✓ Mỗi ống máu thu được từ 1,25 – 3,75 tỉ tiểu cầu*
✓ Sản phẩm PRP có thể được hoạt hóa bằng cơ học, CaCl₂ hay tự hoạt hóa**
✓ Sản phẩm được vô trùng ở bước cuối