5PRF Kit

✓ Dùng cho 12-25 mL máu ngoại vi (tùy theo phiên bản)
✓ Li tâm đẳng tỉ trọng sử dụng gel phân tách
✓ Sản phẩm thuộc loại LP-PRF (PRF nghèo bạch cầu)
✓ Hiệu suất thu hồi tiểu cầu: > 70%
✓ Loại bỏ > 99,5% hồng cầu
✓ Mỗi ống máu thu được từ 1,25 – 3,75 tỉ tiểu cầu*
✓ Gel tự hình thành trong quá trình li tâm
✓ Ống li tâm dùng được cho nhiều dòng máy li tâm phổ biến

RGML PRF Kit

✓ Dùng cho 12-25 mL máu ngoại vi (tùy theo phiên bản)
✓ Li tâm tách phân đoạn (không dùng gel tách)
✓ Sản phẩm thuộc loại Pure PRF hoặc LP-PRF (PRF tinh sạch hoặc PRF nghèo bạch cầu) tùy theo quy trình li tâm
✓ Hiệu suất thu hồi tiểu cầu: > 60%
✓ Loại bỏ > 98% hồng cầu
✓ Mỗi ống máu thu được từ 0,8 – 1,2 tỉ tiểu cầu*
✓ PRF tự hình thành trong quá trình li tâm
✓ Ống li tâm dùng được cho nhiều máy li tâm phổ biến