5PRP-F V1 Kit

✓ Thu máu bằng chân không, hạn chế lượng tiểu cầu vỡ tối đa.
✓ Công nghệ ly tâm đẳng tỷ trọng kết hợp gel phân tách.
✓ Hoạt hóa bằng cơ chế tự nhiên và cơ học không bổ sung hóa chất ngoại lai.
✓ Quy trình khép kín hoàn toàn.
✓ Quy trình chế tạo đơn giản và nhanh chóng với duy nhất 1 lần ly tâm.
✓ Hiệu quả làm giàu tiểu cầu từ 3-7 lần.
✓ Thể tích máu sử dụng: 24-25 mL

5PRP-F V2 Kit

✓ Thu máu bằng chân không, hạn chế lượng tiểu cầu vỡ tối đa.
✓ Công nghệ ly tâm đẳng tỷ trọng kết hợp gel phân tách.
✓ Hoạt hóa bằng cơ chế tự nhiên và cơ học không bổ sung hóa chất ngoại lai.
✓ Quy trình khép kín hoàn toàn.
✓ Quy trình chế tạo đơn giản và nhanh chóng với duy nhất 1 lần ly tâm.
✓ Hiệu quả làm giàu tiểu cầu từ 3-7 lần.
✓ Thể tích máu sử dụng: 48-50 mL

SPRP-F V1 Kit

✓ Thu máu bằng chân không, hạn chế lượng tiểu cầu vỡ tối đa.
✓ Công nghệ ly tâm lắng.
✓ Hoạt hóa bằng cơ chế tự nhiên và cơ học không bổ sung hóa chất ngoại lai.
✓ Quy trình khép kín hoàn toàn.
✓ Quy trình chế tạo đơn giản và nhanh chóng với duy nhất 1 lần ly tâm.
✓ Hiệu quả làm giàu tiểu cầu từ 2.5-3.5 lần.
✓ Thể tích máu sử dụng: 24-25 mL

SPRP-F V2 Kit

✓ Thu máu bằng chân không, hạn chế lượng tiểu cầu vỡ tối đa.
✓ Công nghệ ly tâm lắng.
✓ Hoạt hóa bằng cơ chế tự nhiên và cơ học không bổ sung hóa chất ngoại lai.
✓ Quy trình khép kín hoàn toàn.
✓ Quy trình chế tạo đơn giản và nhanh chóng với duy nhất 1 lần ly tâm.
✓ Hiệu quả làm giàu tiểu cầu từ 2.5-3.5 lần.
✓ Thể tích máu sử dụng: 48-50 mL