5PRP-F Kit

✓ Dùng cho 24-25 mL máu ngoại vi
✓ Li tâm đẳng tỉ trọng sử dụng gel phân tách
✓ Sản phẩm: 1 ống LP-PRP, 1 ống LP-PRF (PRP và PRF nghèo bạch cầu)
✓ Hiệu suất thu hồi tiểu cầu: > 70%
✓ Loại bỏ > 99,5% hồng cầu
✓ Mỗi ống máu thu được từ 1,25 – 3,75 tỉ tiểu cầu*
✓ Gel tự hình thành trong quá trình li tâm đối với ống PRF
✓ Ống li tâm dùng được cho nhiều dòng máy li tâm phổ biến